PASSEND ONDERWIJS IN DE PRAKTIJK

Samen maken we ons sterk voor uw kind

Op OBS De Hoef & Hugo worden, binnen de mogelijkheden, alle zeilen bijgezet om het beste te halen uit de kinderen. Door bijvoorbeeld te werken met een duidelijk structuur voor de ondersteuning van alle leerlingen. De uitvoering van de ondersteuning ligt bij de groepsleerkrachten. Zij volgen de ontwikkeling van de leerlingen in de groep en stemmen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af. De coördinatie van de ondersteuning ligt bij de Intern Begeleider. De IB-er geeft samen met de leerkrachten vorm aan de begeleiding van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Denk hierbij aan het informeren van leerkrachten over leer- en gedragsproblemen, het aanreiken van specifiek materiaal en het maken van ondersteuningsprogramma’s. Daarbij kan altijd een beroep gedaan worden op de, in onze school aanwezige, expertises op diverse vakgebieden.

Ieder kind is uniek

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven op welke wijze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen worden ondersteund. Er wordt aangegeven welke kennis en expertise op school aanwezig is, maar ook welke materialen, ruimtes en tijd ter beschikking staan om deze extra ondersteuning te bieden. We vinden het belangrijk te benadrukken dat ieder kind en iedere situatie uniek is. De extra ondersteuning die de school in de praktijk kan bieden, zal veelal afhankelijk zijn van de complexiteit van de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Verder hebben factoren als groepsgrootte en zorgzwaarte in een groep een bepalende rol in de mogelijkheden om als school te kunnen voorzien in de specifieke ondersteuningsbehoeften van een leerling.


Bekijk hier het SOP (versie 2023-2027)


Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de basisondersteuning van de school overstijgt wordt extra ondersteuning ingezet. Hiervoor wordt dan een beroep gedaan op het samenwerkingsverband. OBS De Hoef & Hugo is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena. De school kan hier terecht met ondersteuningsvragen en om eventueel een aanvraag in te dienen voor een arrangement om de benodigde ondersteuning vorm te kunnen geven. Arrangementen kunnen variëren in aard, intensiteit en inzet van tijd, ondersteuningsmiddelen en financiële middelen. Zo kunnen leerlingen dicht bij huis en binnen de eigen sociale omgeving naar school gaan. Voor kinderen met spraak-taal problematiek, auditieve of visuele problemen kan een beroep gedaan worden op de regionale expertise centra (cluster 1 en cluster 2). Een ambulant begeleider kan dan ondersteuning bieden bij de begeleiding van een leerling. Verder kan OBS De Hoef & Hugo een beroep doen op diverse externe instanties voor advies en begeleiding.