SAMEN NEMEN WE VERANTWOORDELIJKHEID

Medezeggenschapsraad OBS De Hoef & Hugo

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan binnen het basisonderwijs. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. Ze brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. De Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) doet dit op bovenschools niveau aan het bestuur van de Stichting BRAVOO. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de formatie, benoemingen, begroting, huisvesting, leermethoden, nascholing van leerkrachten, ICT-beleid, schoolgids en communicatie naar ouders.

In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen advies- en instemmingsrecht. Bij instemmingsrecht wordt gevraagd om goedkeurig, bij adviesrecht wordt om een advies gevraagd. De MR komt zes keer per jaar bij elkaar om te praten over de vorderingen op school en het beleid dat op school wordt gevoerd. Deze vergaderingen zijn openbaar: geïnteresseerde ouders kunnen altijd als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen. De data zijn te vinden in de schoolkalender.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad

Wilt u meer weten over de MR of wilt u dat de MR bepaalde zaken aankaart bij het bestuur? Neem dan contact op met de onderstaande vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraad.

 

Voorzitter MR

– Lonneke Sloothaak

Secretaris MR

Charlotte-Louise van der Bilt-Verbunt

E-mail MR

– mr.hoefhugo@stichtingbravoo.nl