Ziekmelden

GEEF ZIEKMELDING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Indien uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, vragen wij u om dit ’s morgens voor schooltijd, tussen 8.15 uur en 8.30 uur, aan ons door te geven. Zo is de leerkracht bij aanvang van de lestijd meteen op de hoogte. […]

Ouderactiviteitencommissie

AANSTEKELIJK ENTHOUSIASME MAAKT HET MOGELIJK Samenwerking met enthousiaste ouders De ouderactiviteitencommissie van OBS De Hoef & Hugo bestaat uit enthousiaste ouders die de leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van diverse activiteiten, waarbij plezier en leerzaamheid samengaan. Minimaal 3 keer per jaar spreekt het Dagelijks Bestuur met de directeur over belangrijke zaken die bij de ouders […]

Ouderbijdrage

DE MOOISTE HERINNERINGEN BLIJVEN JE BIJ Ouders maken buitenschoolse activiteiten mogelijk OBS De Hoef & Hugo vraagt aan ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage wordt besteed aan zaken waarvoor de school geen of heel weinig middelen ontvangen vanuit het Rijk. Denk hierbij aan sporttoernooi, schoolvoetbal, maar ook museumbezoek en schoolreis e.d. De vrijwillige ouderbijdrage is […]

Medezeggenschapsraad

SAMEN NEMEN WE VERANTWOORDELIJKHEID Medezeggenschapsraad OBS De Hoef & Hugo De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan binnen het basisonderwijs. De MR bestaat uit vier vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. Ze brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de […]

Maak kennis

EEN KIJKJE OP DE HOEF OVERTUIGT Maak persoonlijk kennis met locatie De Hoef Het kiezen van een basisschool voor uw kind is een belangrijk moment. Overwegingen voor het kiezen van de juiste school zijn heel persoonlijk. Op OBS De Hoef & Hugo denken we graag met u mee bij het maken van de juiste keuze. […]

Inschrijven

WE DELEN HET ENTHOUSIASME VOOR DE HOEF Inschrijven nieuwe leerling Voordat uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt van u als ouders verwacht dat u zich gaat oriënteren op een geschikte basisschool. In de gemeente Waalwijk kunnen kinderen vanaf 3 jaar aangemeld worden op een basisschool naar keuze. Wanneer u belangstelling heeft voor […]

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Missie en visie

LEERLINGEN, OUDERS EN LEERKRACHTEN WERKEN RESPECTVOL SAMEN Locatie De Hoef zet graag een stapje extra OBS De Hoef & Hugo is een openbare basisschool, waar kinderen van alle culturen en geloofsovertuigingen van harte welkom zijn. Locatie De Hoef is fijne school waar leerlingen, leerkrachten en ouders zichzelf mogen zijn. Er wordt gewerkt aan een brede […]

Openbaar onderwijs

KINDEREN VOELEN ZICH VEILIG EN GERESPECTEERD Leren van elkaars verschillen OBS De Hoef & Hugo is een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaaleconomische achtergronden. Er is veel aandacht voor verschillende culturen, achtergronden en maatschappelijke visies. Kinderen maken op school al […]